Back to top
logo NFZ Leczenie AMD i DME w ramach NFZ
Weiss Klinik - optyk, okulistyka, chirurgia plastyczna

Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu http://weissklinik.pl/

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Serwis – witryna internetowa pod adresem weissklinik.pl.
 3. Administrator – Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Okrzei 1a, 03-715 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000298171, NIP: 675-12-09-442, REGON: 351618159, e-mail: biuro@scanmed.pl, tel. 12 629 89 00.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie żadnych szczególnych wymogów technicznych, niezbędny jest dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny i  przeglądarka internetowa.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 4. Użytkownik może korzystać z materiałów umieszczonych w Serwisie bez podawania jakichkolwiek danych. Jednakże dla skorzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest podanie określonych danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). Zasady przetwarzania danych Użytkowników są opisane w klauzuli informacyjnej Grupy Scanmed pod adresem: www.scanmed.pl/o-nas/przetwarzanie-danych-osobowych.
 5. Administrator oświadcza, że przedsięwziął działania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności służących zapobieganiu nielegalnemu pozyskiwaniu danych osobowych, wyłudzeniu danych, zainfekowaniu sieci lub urządzeń złośliwym oprogramowaniem.
 6. Administrator oświadcza, że w celu zapewniania niezakłóconego działania Serwisu podejmuje wszelkie niezbędne działania techniczno-administracyjne. Jednocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedające się przewidzieć lub spowodowane przez osoby trzecie przerwy w działaniu Serwisu.

 

§ 3. Usługi w Serwisie

 1. Usługą, którą Administrator świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jest informowanie Użytkowników o działalności Administratora poprzez udostępnianie materiałów informacyjnych, które Użytkownicy mogą pobrać na urządzenia z których korzystają do przeglądania zawartości Serwisu oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Materiały informacyjne, o których mowa w ust. 1 są udostępniane w formie tekstów, grafik, zdjęć, linków do stron innych witryn należących do Administratora oraz formularza kontaktowego.
 3. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest także przekierowanie Użytkownika do witryny prowadzonej przez zewnętrzny podmiot, która służy do umawiania wizyt lekarskich online. Dostawcą tej usługi oraz podmiotem przetwarzającym Scanmed S.A. w zakresie procesu rejestracji w witrynie www.e-scanmed.pl jest spółka Kamsoft S.A.
 4. Administrator oświadcza, że treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich Użytkowników, stanowią przedmiot praw autorskich Administratora lub Administrator korzysta z udzielonej mu licencji.
 5. Treści zamieszczane w Serwisie nie maja charakteru porady medycznej.
 6. Za korzystanie z Serwisu nie są pobierane opłaty.

 

§ 4. Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone na adres e-mail Administratora lub na adres korespondencyjny Administratora wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie dotyczące reklamacji powinno zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika, w tym podanie danych kontaktowych;
  2. przedmiot reklamacji i  uzasadniające ją okoliczności;
  3. żądanie Użytkownika.
 4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia Administratorowi. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazane Użytkownikowi zostanie przekazana zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 5. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Zasady przetwarzania danych, gromadzenia plików cookies oraz polityka prywatności Serwisu znajdują się na stronach: www.scanmed.pl/o-nas/przetwarzanie-danych-osobowychwww.scanmed.pl/polityka-ciasteczek oraz www.scanmed.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.